Ochrana osobních údajů – GDPR

CK No Limit Tour s.r.o.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

14.1 Za účelem poskytnutí zájezdu se stává CK správcem osobních údajů klienta. Za tímto účelem CK zpracovává a uchovává následující údaje:

Kurzy lezení, via ferrata

Evidované údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení.

14.2.2 Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy o zájezdu, plnění zákonných povinností (např. archivace daňových dokladů, evidence), ochrany právních nároků CK, možnosti poskytnout věrnostní slevu. Poskytnuté údaje uchovává CK po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. V případě poskytnutí informací o zdravotním stavu budou brány tyto informace pouze vzhledem k aktuálnímu zájezdu. Pokud nevyjádří zákazník nesouhlas, mohou mu být elektronickou poštou zasílány akční nabídky či newslettery. Odběr emailů může zákazník zrušit kliknutím na odkaz přímo v emailu.

14.2 Klienti s uzavřenou smlouvou o zájezdu

14.2.1 Evidované údaje: jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa bydliště nebo doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních obtížích, údaje o dříve absolvovaných zájezdech, stravovací, ubytovací, dopravní a další preference týkající se poskytovaného zájezdu. Dále také typ, číslo a datum expirace dokladu totožnosti či cestovního dokladu, místo a datum narození, národnost, státní příslušnost, číslo letu.

14.2.2 Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy o zájezdu, plnění zákonných povinností (např. archivace daňových dokladů, evidence), ochrany právních nároků CK, možnosti poskytnout věrnostní slevu. Poskytnuté údaje uchovává CK po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. V případě poskytnutí informací o zdravotním stavu budou brány tyto informace pouze vzhledem k aktuálnímu zájezdu. Pokud nevyjádří zákazník nesouhlas, mohou mu být elektronickou poštou zasílány akční nabídky či newslettery. Odběr emailů může zákazník zrušit kliknutím na odkaz přímo v emailu.

14.2.3 Nezbytné údaje mohou být poskytnuty dodavatelům služeb. Třetím stranám budou poskytnuty pouze informace nutné k rezervacím daných služeb. Údaje o těchto dodavatelích jsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu, informacích o zájezdu, případně je zákazník obdrží během zájezdu.

14.2.4 Pokud je poskytován zájezd do zemí mimo evropský hospodářský prostor, budou nezbytné informace poskytnuty ubytovacím zářízením (a jiným subjektům vyžadujícím tyto údaje) v těchto destinacím. CK vydá zákazníkovi na vyžádání informaci o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při jejich předání do třetí země. 

14.3 Zákazník s platnou rezervací, ovšem bez smlouvy o zájezdu

14.3.1 Evidované údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, počet účastníků, pro které je rezervace platná, další preference zájezdu.

14.3.2 Evidence zmíněných údajů je uskutečněna pro účel zarezervování ubytovacích míst, rezervaci lístků pro vstup do památkových míst apod.

14.3.3 Emailová adresa může být použita k zasílání newsletterů či akčních nabídek zájezdů. Z odběru se může zákazník odhlásit kliknutím na odhlašovací link přímo v emailu.

14.4 Zájemce o newsletter či akční nabídky

14.4.1 Evidované údaje: e-mailová adresa zákazníka jež požádal o zasílání newsletterů či akčních nabídek. Z odběru se může zákazník odhlásit kliknutím na odhlašovací link přímo v emailu.

14.5 CK v rámci zájezdu pořizuje fotografie a videozáznamy. Pokud nevyjádří zákazník se zpracováním nesouhlas (zaškrtávací políčko ve smlouvě o zájezdu, poučení o bezpečnosti), mohou být záznamy použity v rámci marketingu CK, na webových stránkách CK, do katalogů a na sociálních sítích. Svůj souhlas může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu uvedeném ve smlouvě o zájezdu či na webových stránkách.

14.6 Zákazník potvrzuje zpracování údajů, fotodokumentace a videozáznamů také vzhledem k osobám, v jejichž prospěch uzavřel smlouvu o zájezdu (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

14.7 Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má právo:

  • souhlas se zpracováním fotodokumentace a videozáznamů kdykoliv odvolat, a to emailem
  • požadovat přístup k osobním údajům týkající se jeho osoby
  • požadovat opravu údajů o jeho osobě 
  • požadovat omezení zpracování údajů o jeho osobě či jejich přenositelnosti v souladu s právními předpisy
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
  • získat potvrzení, že jsou údaje o jeho osobě zpracovány, za jakým účelem jsou zpracovány, kopii zpracovávaných údajů, příjemce, kterým byly nebo budou údaje doručovány, plánovanou dobu, po kterou budou informace uloženy či kritéria podle kterých jsou informace uchovávány, požadovat opravu či výmaz údajů (je-li možno vzhledem k legislativě), vznést námitku vůči zpracování osobních údajů