Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných společností No Limit Tour s.r.o., se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové ,
IČ: 07863951 ,
DIČ: CZ 07863951 ,
Spisová značka: C 43309/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Adresa pro doručování: Klicperovo náměstí 207, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Telefonní číslo: + 420 773 637 072 + 420 731 867 679
Kontaktní e-mail: info@test2.nolimittour.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována.
Článek 2 odst. 1 se vztahuje pouze na spotřebitele.
Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2. Jaká je záruční doba?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady
reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Náprava spočívá zejména v náhradě vadně poskytunuté služby či její části. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: jste byli předem seznámeni se skutečností, která zapříčinila závadu či neúplnost poskytované služby (např. předpoklad zkrácení doby lezení kvůli nepřízni počasí) nebo jste vadu služby sami způsobili (např. nedostatečná povinná výbava jako je např. vhodná obuv)

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že popíšete závadu, jež reklamujete. Písemné ohlášení je podáno volnou formou s jasnou identifikací zákazníka, srozumitelným popisem závady, datumem a podpisem. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení. V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.01.2021.

Ke stažení v PDF zde: Reklamační řád