FerratoveDolomitySVystupemDoTrechTisic02.-06.07.2022